ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดยะลาที่ 254/2564 ลงวันที่
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดยะลาที่ 254/2564 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2564 เรื่องการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 33) เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ว่าด้วยการเกี่ยวกับสถานที่หรือการดำเนินกิจกรรม กิจการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อำเภอเบตง จึงขอใ้ห้ถือปฏิบัติเคร่งครัดตามมาตรการดังกล่าว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.