ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เรือ่งเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเบตง
  รายละเอียด : ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เรือ่งเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเบตง
ด้วยได้เกิดสถานการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลธารน้ำทิพย์ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเบตง ได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน