ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวาระเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 การพิจารณาเห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปี 2553 และระเบียบวาระอื่น ๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โปร่งใส ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และตามหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 289 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.