ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา ได้รับอนุมัติผ่านความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์จากมติที่ประชุมสภา อบต.ธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน  2554  อบต.ธารน้ำทิพย์จึงประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 295 คน