ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบรุงท้องที่ ประจำปี2558
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
เรื่องการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่1มกราคม2558-28กุมภาพันธ์ 2558
2.ภาษีป้ายตั้งแต่วันที่1มกราคม2558-31มีนาคม2558
3.ภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2558-30เมษายน2558
ได้ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้ในเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (วันเสาร์)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 122 คน