ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  รายละเอียด : คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุน
๑.เด็กแรกเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
๒.พ่อแม่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย
๓.มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำกว่า 3000บาทต่อเดือน
๔.ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง หรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือเป็นเกษตรกรที่มีดินทำกินไม่เกิน 1 ไร่
๕.ไม่ได้รับสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ กองทุนประกันสังคม
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
๑.แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ(ดร.01)(รับได้ที่ที่ลงทะเบียน)
๒.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน(ดร.02)(ที่ได้รับการรับรองแล้ว)
๓.สำเนาบัตรปรจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
๔.สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า1
๕.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด(ยื่นหลังคลอด)
๖.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย(กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)
*หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ติดต่อ 073-287111 หรือ สำนักงานเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์*
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 131 คน