ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
  รายละเอียด : ตามที่จังหวัดยะลาได้ขอความร่วมมือเทศบาลตำบลและองค์การบริการส่วนตำบลทุกแห่งจัดตั้งชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาไทยได้แจ้งให้มีการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์จึงขอแจ้งให้ชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติแต่ละหมู่เข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (โดยให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาสวมเสื้อสีเหลืองในวันเข้ารับอบรมทั้ง 3 วัน)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน