สภาพทั่วไป
           พื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์เป็นตำบลหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอเบตง  จังหวัดยะลา เดิมรวมกับตำบลยะรม    ต่อมาเมื่อวันที่  18  กันยาน  2527  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งเป็นตำบลธารน้ำทิพย์  
 
 
 ที่ตั้งและขนาด
          เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเบตง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  3 กิโลเมตร เป็นตำบลที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2   ตำบลธารน้ำทิพย์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 138.51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 86,568.75 ไร่   มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
 
 
 อาณาเขตตำบล
 ทิศเหนือ ติดกับ เขตตำบลเบตงและตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 ทิศใต้ ติดกับ เขตประเทศมาเลเซีย
 ทิศตะวันออก เขตตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และประเทศมาเลเซีย      
 ทิศตะวันตก ติดกับ เขตประเทศมาเลเซีย
 
 
 ประชากร
        ตำบลธารน้ำทิพย์มีประชากร รวมทั้งสิ้น 4,445 คน แยกเป็นชาย 2,336 คน             หญิง 2,109 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  1,739 ครัวเรือน
ตารางที่  1 ตารางแสดงจำนวนประชากรและครัวเรือน

หมู่ท่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1.

บ้านธารน้ำทิพย์
(บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง)

403

319

722

432

2.

บ้านบาแตตูแง

612

586

1,198

544

3.

บ้านกาแป๊ะซาลัง

304

258

562

150

4.
บ้านจาเราะซูซู
1,017
946
1,963
613
รวม
2,336
2,109
4,445
1,736
ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
 
 เขตการปกครอง
ธารน้ำทิพย์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  4  หมู่บ้าน  ดังต่อไปนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำ

ตำแหน่ง

1

บ้านธารน้ำทิพย์ (บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง)

นายอาจหาญ  ประเสริฐจริง

ผู้ใหญ่บ้าน

2

บ้านบาแตตูแง

นายสะนิ  กอตอ

กำนัน

3

 บ้านกาแป๊ะซาลัง 

นายอับดุลอาดริ กาเซ็ง 

ผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านจาเราะซูซู 

นายเอมรอเฮง แดเมาะ 

ผู้ใหญ่บ้าน

 
 
 
 ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว
         สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลธารน้ำทิพย์ มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนกระจายอยู่ทั่วไปทั้งตำบล มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 300 – 800 เมตร มีพื้นที่ราบเล็กน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 มีลำคลองหลายสายไหลผ่านซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปัตตานี ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ ป่าเบตง ,ป่าบูเก็ตปียา, ป่าบูกิตลังกาสุกา
         ตำบลธารน้ำทิพย์มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำปัตตานี ซึ่งแหล่งน้ำมีลักษณะเป็นสายธารเล็กหลายสายรวมกันกลายเป็นคลอง คลองที่สำคัญได้แก่ คลองวังสุดา เป็นคลองต้นกำเนิดแม่น้ำปัตตานี ในหมู่ที่ 4 คลองการาซูกา (ซาโห่) เป็นคลองต้นกำเนิดแม่น้ำปัตตานีในหมู่ที่ 1 คลองเบอร์จัง และคลองกาแป๊ะสาลัง
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ
         1. อ่างเก็บน้ำ
         2. น้ำตกธารน้ำทิพย์ หรือน้ำตกเจ็ดชั้น
         3. ช่องแคบลูโบะบาตูดีเนิง
         4. จุดใต้สุดสยาม
         5. น้ำตกรูปหัวใจ
         6. จุดชมวิวทะเลหมอกสองแผ่นดิน
         7. ใต้ต๋งเขาร้อยยอด
         8. ป้ายจับยี่ลุ่ย
 


เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.