ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
16 เม.ย. 2564
2 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเราะซูซู ประจำปีการศกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 มี.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับกลุ่มผู้ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
05 มี.ค. 2564
4 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 มี.ค. 2564
5 ปีใหม่ต้องปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
29
25 ธ.ค. 2563
6 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 ธ.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้!โควิด-19ไปด้วยกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 ธ.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
22 ธ.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมฮัจย์แห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 ธ.ค. 2563
10 แจ้งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.