ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประชาสัมัพนธ์ปรับปรุงกระบวนงานบริการตามภารกิจเพื่อลดระยะการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
12 ม.ค. 2558
122 ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงกระบวนงานบริการตามภารกิจเพื่อลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
56
12 ม.ค. 2558
123 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 ม.ค. 2558
124 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบรุงท้องที่ ประจำปี2558
92
26 ธ.ค. 2557
125 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
24 ธ.ค. 2557
126 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
24 ธ.ค. 2557
127 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
22 ธ.ค. 2557
128 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
03 พ.ย. 2557
129 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 ต.ค. 2557
130 การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
30 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.