ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
10 ม.ค. 2560
192 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
22 ธ.ค. 2559
193 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
15 ธ.ค. 2559
194 ประกาศรายงานการประชุมเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
197
13 ธ.ค. 2559
195 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 ธ.ค. 2559
196 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
30 พ.ย. 2559
197 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกช์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของเทศบาลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
18 ต.ค. 2559
198 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
17 ต.ค. 2559
199 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เปิดตู้รับความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
92
17 ต.ค. 2559
200 ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
17 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47