ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลธารทิพย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
18 ธ.ค. 2556
222 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
26 พ.ย. 2556
223 ประกาศ เรื่อง การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
11 พ.ย. 2556
224 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
05 พ.ย. 2556
225 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
28 ต.ค. 2556
226 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
28 ต.ค. 2556
227 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
16 ต.ค. 2556
228 ประกาศ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
23 ก.ย. 2556
229 ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (พ.ศ. 2557 - 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
168
20 ก.ย. 2556
230 ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
19 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.