ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 คู่มืองานบริการสำหรับประชานชน(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
09 ก.ย. 2558
212 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
16 มี.ค. 2558
213 ประชาสัมัพนธ์ปรับปรุงกระบวนงานบริการตามภารกิจเพื่อลดระยะการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
82
12 ม.ค. 2558
214 ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงกระบวนงานบริการตามภารกิจเพื่อลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
72
12 ม.ค. 2558
215 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ม.ค. 2558
216 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบรุงท้องที่ ประจำปี2558
109
26 ธ.ค. 2557
217 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
24 ธ.ค. 2557
218 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
24 ธ.ค. 2557
219 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
22 ธ.ค. 2557
220 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
03 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.