ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
19 ต.ค. 2563
102 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
39
19 ต.ค. 2563
103 สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
09 ต.ค. 2563
104 การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
06 ต.ค. 2563
105 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) ของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 ต.ค. 2563
106 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโตโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ต.ค. 2563
107 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 ก.ย. 2563
108 ประกาศ เทศบาลต้าบลธารน้าทิพย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต้าบลธารน้าทิพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ก.ย. 2563
109 การแจ้งยืนยันการมีชีวิตอยู่เพือยืนยันสิทธิความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 ก.ย. 2563
110 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
65
13 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.