ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศรายงานการประชุมเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
184
13 ธ.ค. 2559
182 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 ธ.ค. 2559
183 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
30 พ.ย. 2559
184 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกช์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของเทศบาลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
18 ต.ค. 2559
185 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
17 ต.ค. 2559
186 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เปิดตู้รับความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
77
17 ต.ค. 2559
187 ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
17 ต.ค. 2559
188 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
12 ต.ค. 2559
189 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
98
11 ต.ค. 2559
190 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
11 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.