ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
60
13 ธ.ค. 2558
202 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการขแงฃองเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 ธ.ค. 2558
203 โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
06 พ.ย. 2558
204 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
06 พ.ย. 2558
205 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
04 พ.ย. 2558
206 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องคู่มือบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
07 ต.ค. 2558
207 ลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
139
07 ต.ค. 2558
208 อนุมัติใช้เทศบัญญัติตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
06 ต.ค. 2558
209 อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
06 ต.ค. 2558
210 รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
115
21 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.