ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 ต.ค. 2563
22 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโตโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2563
23 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 ก.ย. 2563
24 ประกาศ เทศบาลต้าบลธารน้าทิพย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต้าบลธารน้าทิพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 ก.ย. 2563
25 การแจ้งยืนยันการมีชีวิตอยู่เพือยืนยันสิทธิความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ก.ย. 2563
26 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
49
13 ส.ค. 2563
27 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ส.ค. 2563
28 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบบนนเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
30
24 ก.ค. 2563
29 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทีเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ียงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
20 ก.ค. 2563
30 สรุปสถิติผู้มาใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.