ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
30 พ.ย. 2559
92 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกช์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของเทศบาลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 ต.ค. 2559
93 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
17 ต.ค. 2559
94 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เปิดตู้รับความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
61
17 ต.ค. 2559
95 ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
17 ต.ค. 2559
96 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
12 ต.ค. 2559
97 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
79
11 ต.ค. 2559
98 คำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
70
11 ต.ค. 2559
99 ประชาสัมพันธ์เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการประจำงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 ต.ค. 2559
100 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.