ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
220
20 ก.พ. 2555
252 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารงานการคลัง ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
03 ก.พ. 2555
253 ประกาศ เรื่อง ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
03 ก.พ. 2555
254 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
235
01 ก.พ. 2555
255 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
235
17 ม.ค. 2555
256 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
278
17 ม.ค. 2555
257 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
254
23 ธ.ค. 2554
258 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
30 พ.ย. 2554
259 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและเลือกสรร พนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
345
29 พ.ย. 2554
260 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและเลือกสรร พนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
289
29 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.