ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) ของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 ต.ค. 2563
82 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโตโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ต.ค. 2563
83 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 ก.ย. 2563
84 ประกาศ เทศบาลต้าบลธารน้าทิพย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต้าบลธารน้าทิพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 ก.ย. 2563
85 การแจ้งยืนยันการมีชีวิตอยู่เพือยืนยันสิทธิความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 ก.ย. 2563
86 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
59
13 ส.ค. 2563
87 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 ส.ค. 2563
88 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบบนนเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
39
24 ก.ค. 2563
89 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 ก.ค. 2563
90 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทีเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ียงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
139
20 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.