ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
02 มี.ค. 2555
312 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2556 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
28 ก.พ. 2555
313 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
28 ก.พ. 2555
314 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
230
20 ก.พ. 2555
315 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารงานการคลัง ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
03 ก.พ. 2555
316 ประกาศ เรื่อง ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
03 ก.พ. 2555
317 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
245
01 ก.พ. 2555
318 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
244
17 ม.ค. 2555
319 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
287
17 ม.ค. 2555
320 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
263
23 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.