ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
17 ธ.ค. 2558
172 เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
53
13 ธ.ค. 2558
173 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการขแงฃองเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 ธ.ค. 2558
174 โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
06 พ.ย. 2558
175 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
06 พ.ย. 2558
176 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
04 พ.ย. 2558
177 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องคู่มือบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
106
07 ต.ค. 2558
178 ลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
133
07 ต.ค. 2558
179 อนุมัติใช้เทศบัญญัติตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
06 ต.ค. 2558
180 อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
06 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.