ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
06 พ.ย. 2558
112 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
06 พ.ย. 2558
113 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
04 พ.ย. 2558
114 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องคู่มือบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
92
07 ต.ค. 2558
115 ลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
121
07 ต.ค. 2558
116 อนุมัติใช้เทศบัญญัติตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
06 ต.ค. 2558
117 อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
06 ต.ค. 2558
118 รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
98
21 ก.ย. 2558
119 คู่มืองานบริการสำหรับประชานชน(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
09 ก.ย. 2558
120 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
16 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.