ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 TimeLine ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ. ยะลา ระลอก ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 เม.ย. 2564
52 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
16 เม.ย. 2564
53 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์(เบี้ยยังชีพผู็สูงอายุ) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 มี.ค. 2564
54 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเราะซูซู ประจำปีการศกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 มี.ค. 2564
55 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 มี.ค. 2564
56 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับกลุ่มผู้ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดเอกสาร
87
05 มี.ค. 2564
57 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 มี.ค. 2564
58 ปีใหม่ต้องปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
44
25 ธ.ค. 2563
59 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
24 ธ.ค. 2563
60 ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้!โควิด-19ไปด้วยกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
23 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.