ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
365
14 มี.ค. 2555
352 ประกาศ เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
245
05 มี.ค. 2555
353 ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
02 มี.ค. 2555
354 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2556 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
28 ก.พ. 2555
355 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
28 ก.พ. 2555
356 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
256
20 ก.พ. 2555
357 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารงานการคลัง ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
03 ก.พ. 2555
358 ประกาศ เรื่อง ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
03 ก.พ. 2555
359 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
265
01 ก.พ. 2555
360 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
17 ม.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47