ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2556 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
28 ก.พ. 2555
342 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
28 ก.พ. 2555
343 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
239
20 ก.พ. 2555
344 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารงานการคลัง ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
03 ก.พ. 2555
345 ประกาศ เรื่อง ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
03 ก.พ. 2555
346 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
251
01 ก.พ. 2555
347 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
17 ม.ค. 2555
348 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
17 ม.ค. 2555
349 ประกาศ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
268
23 ธ.ค. 2554
350 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
30 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.